Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb os鏏 odwiedzaj帷ych.
Zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 cookie mo積a dokona w dowolnej chwili modyfikuj帷 ustawienia przegl康arki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawie dotycz帷ych cookies oznacza, 瞠 b璠 one zapisane w pami璚i urz康zenia.
Zamknij
Dzisiaj jest wtorek, 25 wrze郾ia 2018

Kolejowa Toplista
Puls - nie jeste sam!


1_procent


opp Przeka Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

REGULAMIN KLUBU

Regulamin dzia豉nia Klubu Mi這郾ikówKolei Szprotawskiej w Zielonej Górze 

§1

Klub Mi這郾ików powsta jako jednostka statutowa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – organizacji po篡tku publicznego (zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000034833) w randze Ko豉. O dalszej przynale積o軼i do Towarzystwa lub o osi庵ni璚iu samodzielno軼i prawnej decyduje Kolegium Muzeum. Do tego czasu dzia豉lno嗆 Klubu reguluje Statut PTKraj., Regulamin Muzeum Lokalnego Kolejki Szprotawskiej,  oraz niniejszy Regulamin. 

§2

Celem Klubu jest dokumentowanie historii kolei szprotawskiej, ratowanie pami徠ek i zabytków z ni zwi您anych oraz prowadzenie Muzeum w budynkach dawnego dworca Grunberg Oberstadt. 

§3

Klub realizuje swoje cele poprzez organizowanie imprez popularno – o鈍iatowych, turystyczno – rekreacyjno – krajoznawczych, prac zabezpieczaj帷ych, badawczych, wydawnictwa, prowadzenie w imieniu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej w Zielonej Górze oraz kszta販enie i organizowanie spo貫cznych opiekunów zabytków. 

§4

Klub opiera swoje istnienie o spo貫czn dzia豉lno嗆 swoich cz這nków, chyba ze dokumenty szczegó這we stanowi inaczej. 

§5

Cz這nkowie Klubu maj obowi您ek bra czynny i twórczy udzia w jego pracach, w tym pozyskiwa 鈔odki oraz osoby i instytucje, pragn帷e pomaga w adaptacji i utrzymaniu Muzeum. 

§6

Cz這nkowie Klubu maj obowi您ek p豉ci miesi璚zn sk豉dk cz這nkowsk, której wysoko嗆 na dany rok kalendarzowy okre郵a Kolegium Muzeum. Cz這nkiem Klubu staje si poprzez wype軟ienie deklaracji cz這nka oraz uregulowanie sk豉dki, nie pó幡iej ni pierwszego dnia miesi帷a nast瘼nego po miesi帷u z這瞠nia deklaracji. Decyzj o przyj璚iu podejmuje Przewodnicz帷y Kolegium. Kolegium Muzeum mo瞠 wykre郵i cz這nka z listy cz這nków Klubu w wypadku 1) nie p豉cenia zaszeregowanych sk豉dek co najmniej przez trzy miesi帷e, 2) braku aktywno軼i cz這nka w pracach na rzecz Muzeum, 3) zachowania cz這nka powoduj帷ego z造 odbiór spo貫czny dzia豉lno軼i Klubu i samego Muzeum. Przewodnicz帷y Kolegium mo瞠 jednoosobowo wykre郵i cz這nka z listy cz這nków Klubu w przypadku nie p豉cenia sk豉dek przez okres 6 miesi璚y. O ponownym przyj璚iu wykre郵onego cz這nka decyduje wi瘯szo軼i 2/3 g這sów Kolegium Muzeum. W przypadku wykre郵enia cz這nka z Klubu, nadp豉cone sk豉dki zostaj automatycznie przeksi璕owane, jako darowizna na rzecz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, z przeznaczeniem na finansowanie dzia豉lno軼i po篡tku publicznego organziacji.

§7

Cz這nkowie Klubu dziel si na: indywidualnych i zbiorowych. Cz這nkowie indywidualni mog wchodzi w sk豉d Kolegium Muzeum. Cz這nkowie zbiorowi, którzy posiadaj osobowo嗆 prawn i odprowadzaj sk豉dki od co najmniej 15 swoich cz這nków deleguj osob do Kolegium Muzeum. Pozostali cz這nkowie zbiorowi, deleguj osob do Kolegium Muzeum tylko w przypadku odprowadzania sk豉dek od co najmniej 10 osób, delegat ten nie ma prawa by wybranym do Prezydium Kolegium. 

§8

W豉dz Klubu sprawuje Zebranie Cz這nków Klubu oraz  Kolegium Muzeum, stanowi帷e jednocze郾ie Zarz康 Ko豉 PTKraj. w rozumieniu Statutu PTKraj. Kolegium sk豉da si z Przewodnicz帷ego, Skarbnika, Sekretarza, Rzecznika dyscypliny oraz cz這nków, spo鈔ód których cz這nkowie Kolegium mog wybiera potrzebn ilo嗆 Zast瘼ców Przewodnicz帷ego. Rzecznik dyscypliny pe軟i m. in. rol wewn皻rznego organu kontroli dla Klubu. Kadencja w豉dz trwa 12 miesi璚y. Decyzje Kolegium podejmowane s wi瘯szo軼i 2/3 g這sów jej cz這nków. 

§9

Prezydium Kolegium Muzeum, czyli: Przewodnicz帷ego, Skarbnika, Sekretarza, Rzecznika dyscypliny wybieraj spo鈔ód siebie cz這nkowie Kolegium.  

§10

O przynale積o軼i do Kolegium Muzeum decyduje wysoko嗆 deklarowanej sk豉dki cz這nkowskiej. Cz這nkiem Kolegium Muzeum staje si w momencie nieprzerwanego wp豉cania sk豉dek, w wysoko軼i ustalonej przez Zebranie Cz這nków Klubu na dany rok dla cz這nków Kolegium Muzeum przez okres 4 miesi璚y, na mocy decyzji Kolegium Muzeum (kooptacja), w przypadku gdy do najbli窺zego Zebrania Cz這nków Klubu jest wi璚ej ni 2 miesi帷e lub uchwa造 Zebrania Cz這nków Klubu. Cz這nkowie Kolegium Muzeum zwyk陰 wi瘯szo軼i g這su, na wniosek jednego cz這nka Prezydium Kolegium lub dwóch jej cz這nków mog przeg這sowa wykluczenie cz這nka z Kolegium w przypadku: 1) nie p豉cenia zaszeregowanych sk豉dek co najmniej przez trzy miesi帷e, 2) braku aktywno軼i cz這nka w pracach na rzecz Muzeum, 3) zachowania cz這nka powoduj帷ego z造 odbiór spo貫czny dzia豉lno軼i Kolegium, Klubu i samego Muzeum. 

§11

W przypadku gdy cz這nków spe軟iaj帷ych warunek, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego Regulaminu jest mniej ni o鄉iu, Zebranie Cz這nków Klubu uzupe軟ia sk豉d Kolegium, wybieraj帷 dodatkowych cz這nków Kolegium, zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów, spo鈔ód wszystkich uprawnionych cz這nków klubu, tak jednak aby Kolegium Muzeum liczy這 nie wi璚ej ni po這w cz這nków nie spe軟iaj帷ych warunku, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego Regulaminu. Kandydaci musz by uprzednio zarekomendowani przez cz這nków klubu spe軟iaj帷ych warunek, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego Regulaminu. Na wniosek wi璚ej ni po這wy cz這nków Kolegium Muzeum, Zebranie Cz這nków lub Kolegium mo瞠 dokooptowa na tych samych warunkach nie wi璚ej ni 3 osoby. Wniosek musi by uzasadniony szczególn potrzeb dla dzia豉nia Muzeum. Musi by te spe軟iony warunek i w Kolegium nie mo瞠 by 陰cznie wi璚ej ni 6 cz這nków powo豉nych w trybie okre郵onym w niniejszym punkcie Regulaminu.  

§12

Zebranie Cz這nków Klubu, w sk豉dzie wszystkich cz這nków, p豉c帷ych przez co najmniej sze嗆 ostatnich, przed dat zebrania, miesi璚y sk豉dki, zbiera si na wniosek Przewodnicz帷ego Kolegium Muzeum, trzech jego cz這nków lub siedmiu cz這nków Ko豉 nie rzadziej ni raz na 12 miesi璚y. Do jego kompetencji nale篡 uchwalanie Regulaminów Ko豉 i Muzeum, wybór cz這nków Kolegium Muzeum w trybie opisanym w punktach 10 i 11 niniejszego Regulaminu, ustalanie wysoko軼i sk豉dek. Do wa積o軼i postanowie wymagalna jest zwyk豉 wi瘯szo嗆 g這sów przy obecno軼i co najmniej 70% cz這nków w I terminie i przy obecno軼i co najmniej 45% cz這nków w II terminie (zwo造wanym nie wcze郾iej ni po 30 minutach od up造wu I terminu). 

§13

Do kompetencji Kolegium Muzeum nale篡 bie膨ce prowadzenie spraw Ko豉 i Muzeum, w tym reprezentowanie Ko豉 na zewn徠rz. Do wa積o軼i takiej reprezentacji wymagalny jest udzia dwóch cz這nków Kolegium, w tym Przewodnicz帷ego. 

§14

Wszelkie nieuregulowane w niniejszym regulaminie sprawy b璠 prowadzone zgodnie ze Statutem PTKraj.

 Przyj皻o na zebraniu cz這nków klubu 17.04.2009 r.i dokonano zmian na zebraniu cz這nków klubu 10.01.2011 r..Serwis powsta i funkcjonuje dzi瘯i 鈔odkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona G鏎a