Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb os鏏 odwiedzaj帷ych.
Zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 cookie mo積a dokona w dowolnej chwili modyfikuj帷 ustawienia przegl康arki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawie dotycz帷ych cookies oznacza, 瞠 b璠 one zapisane w pami璚i urz康zenia.
Zamknij
Dzisiaj jest 鈔oda, 22 sierpnia 2018

Kolejowa Toplista
Puls - nie jeste sam!


1_procent


opp Przeka Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

STATUT PTKraj. cz窷 2

D Gówny S康 Kole瞠雟ki

 

§42

Gówny S康 Kole瞠雟ki wybiera Walne Zebranie Cz這nków (Zjazd Krajowy) Towarzystwa.

§43

Cz這nkowie S康u wybieraj ze swojego grona przewodnicz帷ego, wiceprzewodnicz帷ego, sekretarza i ustalaj regulamin swoich prac

§44

Do zakresu dzia豉 Gównego S康u Kole瞠雟kiego nale篡

 

a)      orzekanie w sprawach cz這nków wynik造ch na tle ich dzia豉lno軼i organizacyjnej

 

b)      rozstrzyganie sporów miedzy cz這nkami lub organami terenowymi Towarzystwa

 

§45

Gówny S康 Kole瞠雟ki jest s康em:

 

a) pierwszej instancji wobec cz這nków w豉dz naczelnych i ich organów

 

b) trzeciej instancji wobec pozosta造ch cz這nków i organów (orzeczenie ostateczne)

 

§46

W sprawach S康 winien korzysta z g這su doradczego Komisji, w szczególno軼i w sprawach o skre郵enie - Komisji Kwalifikacyjnych.

§47

Dla terenów, na których nie ma Oddziaów, Gówny S康 Kole瞠雟ki przejmuje obowi您ki Oddzia這wych S康ów Kole瞠雟kich.

§48

Gówny S康 Kole瞠雟ki mo瞠 wymierza nast瘼uj帷e kary organizacyjne:

 

a)      upomnienia

 

b)      nagany

 

c)      wykluczenia z Towarzystwa

 

d)      inne.

 

V. Oddzia造 Towarzystwa

§49

Oddzia造 s organem terenowym, a jednocze郾ie podstawow jednostka programow Towarzystwa, Cz這nkowie nie przynale膨 do Oddzia逝, który jest dla nich forum wymiany inicjatyw, platform wspó責zia豉nia i ukierunkowuje ich plany. Cz這nkowie rozliczani s przez Oddzia z ich dzia豉lno軼i statutowej, niezale積ie od tego czy nale膨 czy te nie do Kó Towarzystwa.

 

§50

Oddzia造 powo逝je Zarz康 Gówny swoj uchwa陰 okre郵aj帷 jednocze郾ie jego zakres terytorialny. Zaleca si tworzy Oddzia造 zwi您ane z jednostkami administracji pa雟twowej i samorz康owej, w drugiej kolejno軼i - z krainami geograficzno - historycznymi. Powo豉ny Oddzia nie mo瞠 liczy mniej ni 80 osób, w tym co najmniej 25 pe軟oletnich o uprawnieniach pedagogicznych i krajoznawczych w co najmniej 6 Ko豉ch. Siedziba Ko豉 nie mo瞠 by oddalona od siedziby Oddzia逝 dalej ni o 40 km.

 

§51

W豉dzami Oddzia逝 s:

 

a)      Walne Zebrania Cz這nków Oddzia逝

 

b)      Zarz康 Oddzia逝

 

c)      Komisja Rewizyjna Oddzia逝

 

d)      Oddzia這wy S康 Kole瞠雟ki

 
A.     Walne Zebranie Oddzia逝

§52

Walne Zebranie Cz這nków Oddzia逝 jest najwy窺z w豉dz Oddzia逝 w sprawach obj皻ych sw dzia豉lno軼i.

§53

Do kompetencji Walnego Zebrania Cz這nków Oddzia逝 nale篡:

 

a)      uchwalanie kierunków dzia豉nia Oddzia逝

 

b)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda Zarz康u i Komisji Rewizyjnej Oddzia逝

 

c)      udzielanie absolutorium Zarz康owi Oddzia逝

 

d)      wybór cz這nków Zarz康u, Komisji Rewizyjnej Oddzia逝 i Oddzia這wego S康u Kole瞠雟kiego

 

e)      wybór delegatów na Zjazd Krajowy w sytuacji okre郵onej w §30 ppkt b. Statutu

 

f)       rozpatrywanie zg這szonych wniosków

 

§54

Uchwa造 Walnego Zebrania Cz這nków Oddzia逝 do swojej wa積o軼i wymagaj obecno軼i co najmniej po這wy cz這nków Oddzia逝. Walne Zebranie Cz這nków Oddzia逝 najpó幡iej w 4 tygodnie po Walnym Zebraniu Cz這nków Towarzystwa rozstrzyga na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddzia逝 o absolutorium udzielanemu ust瘼uj帷emu Zarz康owi Oddzia逝 i wybiera na okres czterech lat nowy Zarz康 Oddzia逝 w sk豉dzie 3 osób: prezesa, sekretarza i skarbnika, a tak瞠 Komisj Rewizyjn Oddzia逝 w sk豉dzie 3 osób: przewodnicz帷ego, wiceprzewodnicz帷ego i sekretarza. Wyboru prezesa dokonuje Walne Zebranie w g這sowaniu tajnym wi瘯szo軼i g這sów akceptuj帷ych. W oddzielnym tajnym g這sowaniu dokonuje wyboru pozosta造ch cz這nków Zarz康u. Wybrany Zarz康 w tajnym g這sowaniu wy豉nia spo鈔ód siebie sekretarza i skarbnika.

§55

Walne Zebrania Cz這nków Oddzia逝 zwo造wane s przez Zarz康 Oddzia逝. Zarz康owi Oddzia逝 przys逝guje prawo zwo豉nia Nadzwyczajnych Walnych Zebra z w豉snej inicjatywy, na pisemne 膨danie Komisji Rewizyjnej Oddzia逝 Towarzystwa lub 1/3 ogólnej liczby cz這nków Oddzia逝. W po這wie kadencji Zarz康 Oddzia逝 jest obowi您a­ny do zwo造wania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Cz這nków Oddzia逝.

 

B. Zarz康 Oddzia逝

 

§56

Do kompetencji i zada Zarz康u Oddzia逝 nale篡:

 

a)      kierowanie pracami organizacyjnymi Oddzia逝

 

b)      wykonywanie uchwa Walnego Zebrania Cz這nków (Zjazdu Krajowego) Towarzystwa, Walnego Zebrania Cz這nków Oddzia逝, Zarz康u Gównego

 

c)      podejmowanie inicjatyw gospodarczych

 

d)      sporz康zanie preliminarzy bud瞠towych i czuwanie nad ich prawid這w realizacj

 

e)      rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich poda i pró軸 cz這nków Oddzia逝

 

f)       zak豉danie Kó i przyjmowanie oraz skre郵anie cz這nków w porozumieniu z Komisj Kwalifikacyjn i S康em Kole瞠雟kim

 

g)      przedk豉danie Walnemu Zebraniu Cz這nków Towarzystwa sprawozda z dzia豉lno軼i Oddzia逝

 

h)      organizowanie i koordynacja poprzez cz這nków i Ko豉 podstawowej dzia豉lno軼i statutowej Towarzystwa na swoim terenie zgodnie z ogólnymi kierunkami nadanymi przez w豉dze nadrz璠ne

 

i)        zawieszanie uchwal, w czynno軼iach i in. dotycz帷e dzia豉lno軼i Kó na swoim terenie

 j)        zwo造wanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddzia逝 zgodnie z §55 Statutu Towarzystwa

k)      powo造wanie Komisji.

 

§57

Komisj Kwalifikacyjn w sk豉dzie co najmniej 5 cz這nków powo逝je Zarz康 Oddzia逝 na wniosek przewodnicz帷ego Komisji Kwalifikacyjnej, w sk豉dzie przewodnicz帷y, zast瘼ca, sekretarz i co najmniej 2 cz這nków. Komisja Kwalifikacyjna jest powo造wana do wydania oceny osób ubiegaj帷ych si o cz這nkostwo Towarzystwa oraz do zg這szenia Zarz康owi Oddzia逝 wniosków o przyj璚ie lub nie, tych osób. Komisja uchwala regulamin, którym pos逝guje si w swoich pracach. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarz康 Oddzia逝. W obradach Zarz康u Oddzia逝 dotycz帷ych przyjmowania do Towarzystwa uczestniczy obowi您kowo przewodnicz帷y Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zast瘼ca. Komisja wspó逍racuje z S康em Kole瞠雟kim w zakresie opiniowania osób zas康zonych na wydalenie z Towarzystwa.

 

C. Komisja Rewizyjna Oddzia逝

 

§58

Komisj Rewizyjn Oddzia逝, sk豉daj帷 si z trzech cz這nków wybiera Walne Zebranie Cz這nków Oddzia逝 w g這sowaniu tajnym wi瘯szo軼i g這sów. Wybrani cz這nkowie w g這sowaniu tajnym wybieraj spo鈔ód siebie przewodnicz帷ego, wiceprzewodnicz帷ego i sekretarza. Komisja Rewizyjna Oddzia逝 sprawuje nadzór nad dzia豉lno軼i gospodarcz i finansow oddzia逝, kontroluje zgodno嗆 jego prac ze statutem i wnioskuje o udzielenie absolutorium ust瘼uj帷emu Zarz康owi Oddzia逝. Cz這nkowie Komisji Rewizyjnej Oddzia逝 nie mog wchodzi w sk豉d innych organów Towarzystwa. Komisja powo逝je si w swoich pracach na uchwalony przez siebie regulamin. Komisja Rewizyjna Oddzia逝 ma prawo skierowania wniosku do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa o skontrolowanie dzia豉lno軼i gospodarczej i finansowej Oddzia逝.

Cz這nków obowi您uj obostrzenia zawarte w §38 niniejszego Statutu.

D. Oddzia這wy S康 Kole瞠雟ki

§59

Oddzia這wy S康 Kole瞠雟ki wybiera Walne Zebranie Cz這nków Oddzia逝

 

§60

Cz這nkowie S康u wybieraj ze swojego grona przewodnicz帷ego, wiceprzewodnicz帷ego, sekretarza i ustalaj regulamin swoich prac.

§61

Do zakresu dzia豉 Oddzia這wego S康u Kole瞠雟kiego nale篡 rozpatrywanie wszelkich spraw spornych wynik造ch w toku dzia豉lno軼i statutowej cz這nków, organów terenowych i w豉dz Oddzia逝.

§62

Oddzia這wy S康 Kole瞠雟ki jest s康em:

 

a)      pierwszej instancji, orzekaj帷ym w zespole trzyosobowym

 

b)      drugiej instancji, orzekaj帷ym w zespole pi璚ioosobowym, co najmniej 3 osoby nie uczestnicz帷e w orzeczeniu pierwszej instancji

 

§63

Od orzecze Oddzia這wego S康u Kole瞠雟kiego przys逝guje prawo odwo豉nia do Gównego S康u Kole瞠雟kiego. Inicjatywa odwo豉wcza przys逝guje stronom oraz w豉dzom naczelnym Towarzystwa.

§64

Oddzia這wy S康 Kole瞠雟ki mo瞠 wymierza kary wymienione w §48.

                                     VI. Ko豉

 

§65

Ko這 jest jednostk Towarzystwa o charakterze instrumentalnym, zaleca si tworzy je w 鈔odowiskach cz這nków ma這letnich b康 ucz帷ych si (szko造, domy m這dzie篡, o鈔odki wychowawcze, uczelnie).

§66

Cz這nek Towarzystwa nie musi nale瞠 do Ko豉. Jego zale積o嗆 wobec w豉dz Towarzystwa okre郵a Oddzia w豉軼iwy miejscu zamieszkania cz這nka.

§67

Samodzielni cz這nkowie, w szczególno軼i pedagodzy z uprawnieniami krajoznawczymi, powinni d捫y do zak豉dania nowych Kó wi捫帷ych adeptów krajoznawstwa, pozostaj帷 wobec nich w pozycji opiekuna i pomocnika.

§68

Gdy siedziba Ko豉 le篡 dalej ni 40 km od siedziby najbli窺zego Oddzia逝 Ko這 i cz這nkowie do nienale膨cy podlegaj bezpo鈔ednio w豉dzom naczelnym Towarzystwa, które okre郵aj charakter i zakres ich samodzielno軼i.

§69

Ko豉 powo逝je Oddzia na pisemny wniosek instytucji, przy której si ono tworzy. Ko這 mo瞠 utworzy 10 osób. Ko這 musi mie co najmniej jednego pe軟oletniego opiekuna zwi您anego z Ko貫m stosunkiem s逝瘺owym, cho niekoniecznie nale膨cym do Ko豉 lub Towarzystwa.

§70

W豉dzami Ko豉 s:

a)      Walne Zebranie

b)      Zarz康

c)      Komisja Rewizyjna

§71

Kadencja w豉dz Ko豉 trwa jeden rok. Wszelkie zmiany sk豉du wymagaj zwo豉nia Walnego Zebrania Ko豉 

A. Walne Zebranie Ko豉

§72

Walne Zebranie jest najwy窺z w豉dz Ko豉. Zbiera si raz do roku dla przyj璚ia sprawozdania Zarz康u, wyboru w豉dz i ustalenia kierunków dzia豉nia. Zwo逝je je Zarz康, informuj帷 o tym cz這nków Ko豉 co najmniej na 7 dni przed terminem. Mog w nim uczestniczy z g這sem doradczym cz這nkowie Towarzystwa nie nale膨cy do Ko豉. 

B.     Zarz康 Ko豉

§73

Do kompetencji Zarz康u Ko豉 nale篡:

a)      wykonywanie uchwa w豉dz nadrz璠nych oraz informowanie ich o przebiegu dzia豉lno軼i

b)      dzia豉lno嗆 statutowa na terenie ca貫j placówki, przy której istnieje, cz這nkowie Ko豉 maj by inicjatorami, liderami i organizatorami ruchu turystyczno – krajoznawczego w鈔ód rówie郾ików

§74

W sk豉d Zarz康u wchodzi przewodnicz帷y, wiceprzewodnicz帷y, sekretarz. 

C. Komisja Rewizyjna Ko豉

§75

Komisja Rewizyjna sk豉da si z prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

Cz這nków obowi您uj obostrzenia zawarte w §38 niniejszego Statutu.

§76

Komisja Rewizyjna kontroluje ca這kszta速 dzia豉lno軼i Ko豉 i sk豉da o tym sprawozdanie w豉dzom nadrz璠nym. 

VII. Maj徠ek Towarzystwa

§77

Maj徠ek Towarzystwa sk豉da si z:

a)      nieruchomo軼i

b)      ruchomo軼i

c)      funduszów obrotowych

d)      funduszów specjalnych

Na fundusz wpisowy sk豉daj si: wpisowe, sk豉dki cz這nkowskie, dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej, darowizny i zapisy.Fundusze (maj徠ek) Towarzystwa mog by u篡te wy陰cznie na cele okre郵one w Statucie.

§78

Obs逝g maj徠ku i odpowiedzialno嗆 prawn przejmuj Zarz康y Oddziaów w zakresie wielko軼i przez siebie wypracowanych lub uzyskanych. Zarz康y Oddziaów odpowiadaj przed w豉dzami naczelnymi za rozporz康zanie maj徠kiem Towarzystwa wy陰cznie w zakresie udzielonych upowa積ie i pe軟omocnictw.Zabrania si przy tym:

a) udzielania po篡czek lub zabezpieczania zobowi您a maj徠kiem Towarzystwa w stosunku do jego cz這nków, cz這nków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaj w zwi您ku ma鹵e雟kim albo w stosunku pokrewie雟twa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie雟twa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwi您ani z tytu逝 przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania maj徠ku Towarzystwa na rzecz cz這nków Towarzystwa, cz這nków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, w szczególno軼i je瞠li przekazanie to nast瘼uje bezp豉tnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania maj徠ku na rzecz cz這nków, cz這nków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba 瞠 to wykorzystanie bezpo鈔ednio s逝篡 wykonywaniu osobi軼ie i bezpo鈔ednio przez nich zada statutowych Towarzystwa

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us逝g od podmiotów, w których uczestnicz cz這nkowie Towarzystwa, cz這nkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.  

§79

Zarz康 Gówny w porozumieniu z Zarz康ami Oddziaów mo瞠 rozporz康za cz窷ci maj徠ku w celach dora幡ych. Obowi您uj przy tym obostrzenia §78 Statutu.

§80

Fundusze specjalne gromadzone s na 軼i郵e okre郵ony cel. Regulaminy funduszów musz by zatwierdzone uchwal Zarz康u Oddzia逝 lub Gównego, w zale積o軼i od tego kto go powo豉.

§81

Dla wa積o軼i o鈍iadcze w zakresie praw i obowi您ków maj徠kowych Towarzystwa oraz udzielenia pe軟omocnictwa wymaga si wspó責zia豉nia i podpisów prezesa i skarbnika w豉軼iwego Oddzia逝.  

U這篡: mgr Mieczys豉w J. Bonislawski                     Zielona Góra, 2 – 15.10.1993

Zmiany zgodne z uchwa陰 Walnego Zebrania z dnia 14.01.1999

Zmiany zgodne z uchwa陰 Walnego Zebrania z dnia 25.01.2002

Zmiany zgodne z uchwa陰 Walnego Zebrania z dnia 15-16.11.2003Serwis powsta i funkcjonuje dzi瘯i 鈔odkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona G鏎a