Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb os鏏 odwiedzaj帷ych.
Zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 cookie mo積a dokona w dowolnej chwili modyfikuj帷 ustawienia przegl康arki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawie dotycz帷ych cookies oznacza, 瞠 b璠 one zapisane w pami璚i urz康zenia.
Zamknij
Dzisiaj jest wtorek, 25 wrze郾ia 2018

Kolejowa Toplista
Puls - nie jeste sam!


1_procent


opp Przeka Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

REGULAMIN MUZEUM

Regulamin

Muzeum Lokalnego Kolejki Szprotawskiej w Zielonej Górze

(w organizacji)

aaaauzgodniony

    uzgodniony z Ministerstwem Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

w dniu 11 maja 2011 r.

aaaaaa 

 ROZDZIA I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

Muzeum Lokalne Kolejki Szprotawskiej w Zielonej Górze, zwane dalej „Muzeum”, dzia豉 w szczególno軼i na podstawie:

1)     ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z pó幡. zm.), zwanej dalej „ustaw o muzeach”;

2)     ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pó幡. zm.);

3)     postanowie niniejszego regulaminu. 

§ 2. 

Siedzib Muzeum jest miasto Zielona Góra, a terenem jego dzia豉nia obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

§ 3. 

1.      Za這篡cielem i w豉軼icielem Muzeum jest Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, zwane dalej „Towarzystwem”, o statusie organizacji po篡tku publicznego, z siedzib w Zielonej Górze, 65-246, ul. Podgórna 50, NIP 973-038-75-94, Regon 970347793, wpisane do Krajowego Rejestru S康owego pod numerem 0000034833.

2.      Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister w豉軼iwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpo鈔edni Zarz康 Gówny Towarzystwa.

§ 4. 

Muzeum jest wyodr瑿nion statutow jednostk organizacyjn Towarzystwa, nieposiadaj帷 osobowo軼i prawnej.

  

aaaa 

ROZDZIA II

 Zakres dzia豉lno軼i

 § 5.

 Celem dzia豉nia Muzeum jest:

1)        gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury o charakterze materialnym
i niematerialnym w zakresie zabytków techniki, historii gospodarczej i migracji ludno軼i oraz dziedzin pokrewnych;

2)        informowanie o tre軼iach gromadzonych zbiorów;

3)        upowszechnianie podstawowych warto軼i historii, nauki oraz kultury polskiej i niemieckiej pogranicza polsko – niemieckiego;

4)        kszta速owanie wra磧iwo軼i poznawczej i estetycznej;

5)        umo磧iwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.  

§ 6.

 Muzeum realizuje cele okre郵one w § 5 przez:

1)        gromadzenie zbiorów, zabytków i materiaów dokumentacyjnych;

2)        inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiaów dokumentacyjnych;

3)        przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniaj帷ych im w豉軼iwy stan zachowania i bezpiecze雟two, oraz magazynowanie ich w sposób dost瘼ny dla celów naukowych;

4)        zabezpieczanie i konserwacj zbiorów;

5)        urz康zanie wystaw czasowych;

6)        zorganizowanie wystawy sta貫j;

7)        organizowanie i prowadzenie bada i ekspedycji naukowych;

8)        prowadzenie dzia豉lno軼i edukacyjnej;

9)        popieranie i prowadzenie dzia豉lno軼i artystycznej i upowszechniaj帷ej kultur;

10)    udost瘼nianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

11)    zapewnianie w豉軼iwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

12)    prowadzenie dzia豉lno軼i wydawniczej. 

§ 7. 

Dla realizacji celów okre郵onych w § 5 Muzeum mo瞠 wspó責zia豉 z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj帷ymi osobowo軼i prawnej.   

§ 8. 

W sk豉d Muzeum wchodz nast瘼uj帷e dzia造:

1)       Konserwacji i u篡tkowania zabytkowego taboru kolejowego;

2)    Bada historii gospodarczej i dzia豉lno軼i zawodowej mieszka鎍ów regionu pogranicza polsko – niemieckiego;

3)    Edukacji, upowszechniania i promocji, w tym: biblioteka, archiwum oraz pracownia dokumentacji i inwentarzy;

4)       Administracji, inwestycji i budowlano - konserwatorski;

5)       Finansowy. 

§ 9. 

Organizacj wewn皻rzn Muzeum okre郵a regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasi璕ni璚iu opinii Zarz康u Gównego Towarzystwa.

  

aaaa 

ROZDZIA III

 Organy zarz康zaj帷e i doradcze

 § 10. 

1.     Muzeum zarz康za Dyrektor Muzeum, który powo造wany i odwo造wany jest przez Zarz康 Gówny Towarzystwa. Zarz康 Gówny Towarzystwa konsultuje powo豉nie i odwo豉nie Dyrektora Muzeum z Zarz康em Ko豉 „Mi這郾ików Kolejki Szprotawskiej”.

2.            Dyrektor Muzeum odpowiada za ca這kszta速 dzia豉lno軼i Muzeum przed Zarz康em Gównym Towarzystwa.

3.    Do zakresu dzia豉nia Dyrektora Muzeum w szczególno軼i nale篡:

1)        kierownictwo w sprawach dzia豉lno軼i podstawowej i administracyjnej;

2)        nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem;

3)        reprezentowanie Muzeum na zewn徠rz;

4)        przedstawianie w豉軼iwym organom, instytucjom i Towarzystwu planów i sprawozda rzeczowych oraz finansowych w ramach udzielonego przez Towarzystwo pe軟omocnictwa.

4.    Przy Muzeum dzia豉 Ko這 „Mi這郾ików Kolejki Szprotawskiej”, które na wniosek Towarzystwa mo瞠 wydawa opinie w zakresie:

1)        podejmowania i realizacji przez Muzeum inicjatyw w sferze organizacyjnej i merytorycznej;

2)        spraw naukowo badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i finansowych, dotycz帷ych Muzeum;

3)        powi瘯szania zbiorów, ich ewidencjowania i renowacji;

4)        prawid這wego zabezpieczania i ochrony zbiorów Muzeum;

5)        wspó逍racy Muzeum z podmiotami, o których mowa w § 7.      

§ 11. 

1.            Dyrektor Muzeum mo瞠 tworzy, z w豉snej inicjatywy lub na wniosek Towarzystwa, kolegia doradcze, zwane dalej ”Kolegiami”.

2.       Kolegium mo瞠 mie charakter sta造  i wówczas kadencja jego cz這nków trwa 2 lata albo mo瞠 by utworzone dla realizacji konkretnego zadania i  wówczas okres jego dzia豉nia wyznacza termin wykonania zadania.

3.  W sk豉d Kolegium mog wchodzi pracownicy i cz這nkowie Ko豉 „Mi這郾ików Kolejki Szprotawskiej” oraz osoby spoza Muzeum.

4.  Liczba cz這nków Kolegium nie mo瞠 przekroczy 10 osób.

5.            Kolegium wybiera spo鈔ód swoich cz這nków przewodnicz帷ego, zast瘼c przewodnicz帷ego oraz sekretarza Kolegium, który prowadzi dokumentacj oraz obs逝g kancelaryjno - biurow.

6.       Posiedzenia Kolegium zwo造wane s przez przewodnicz帷ego z w豉snej inicjatywy, inicjatywy po這wy sk豉du cz這nków Kolegium lub na wniosek Towarzystwa.

7.   Kolegium formu逝je opinie w kwestiach stanowi帷ych przedmiot jego dzia豉nia.

8.  Opinie s przyjmowane zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów przy obecno軼i przynajmniej po這wy cz這nków Kolegium, w g這sowaniu jawnym.

  

ROZDZIA IV  

Gospodarka finansowa 

§ 12. 

1.    Podstaw gospodarki finansowej Muzeum jest plan dzia豉lno軼i zatwierdzony przez  Towarzystwo.

2.    Dzia豉lno嗆 Muzeum finansowana jest:

1)    z wp造wów z prowadzonej dzia豉lno軼i uzyskiwanych przy realizacji celów okre郵onych w § 6;

2)    ze 鈔odków przekazywanych przez Towarzystwo;

3)    z wp造wów z prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

4)        ze 鈔odków otrzymanych od osób fizycznych, osób prawnych oraz z innych 廝óde.

3.    Obs逝g finansow i administracyjn Muzeum prowadzi Towarzystwo.

§ 13. 

1.    Do sk豉dania w imieniu Muzeum o鈍iadcze w zakresie jego praw i obowi您ków finansowych i maj徠kowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum albo osoby przez niego upowa積ione.

2.    Do skuteczno軼i czynno軼i prawnej, o której mowa w ust. 1, wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Zarz康u Gównego Towarzystwa albo osoby przez niego upowa積ionej.

  

§ 14. 

1.    Muzeum mo瞠 prowadzi, jako dodatkow, dzia豉lno嗆 gospodarcz na zasadach okre郵onych odr瑿nymi przepisami, w zakresie:

1)        handlu (sprzeda ksi捫ek, pami徠ek);

2)    us逝g turystycznych, rekreacyjnych;

3)    us逝g hotelarskich;

4)    us逝g technicznych, konserwatorskich i transportowych, w oparciu o posiadane zaplecze Muzeum i sprz皻;

5)    us逝g wydawniczych;

6)        wykonywania opracowa, projektów, ekspertyz, w dziedzinach reprezentowanych w Muzeum;

7)  organizowania imprez kulturalnych;

8)  prowadzenia na terenie Muzeum ma貫j gastronomii.

2.  字odki uzyskane z dzia豉lno軼i gospodarczej wykorzystuje si do celów wynikaj帷ych z zakresu dzia豉nia Muzeum.

  

ROZDZIA V 

Postanowienia ko鎍owe 

§ 15. 

1.    Likwidacji Muzeum mo瞠 dokona Towarzystwo po uprzednim powiadomieniu ministra w豉軼iwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.    W przypadku likwidacji Muzeum Towarzystwo powiadamia w豉軼iwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o dalszym post瘼owaniu w odniesieniu do zbiorów.

3.    Zmiany w regulaminie dokonywane s w trybie okre郵onym dla jego nadania.

4.    Niniejszy regulamin, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach, obowi您uje do czasu zako鎍zenia organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy sta貫j.

 


Serwis powsta i funkcjonuje dzi瘯i 鈔odkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona G鏎a