tkh1-429-01 Rybnik (24.07.2005 r.)

tkh1-429-01 Rybnik (24.07.2005 r.)